Presentation European Society in Univ Chem Edu 2021